3

 

   

בתי המשפט

 

בש 004540/04

בית משפט מחוזי חיפה

בתיק עיקרי: פח  000015/03

12/08/2004

תאריך:

כב' השופט ר. שפירא

בפני:

 

 

 

 

1. יעקב קקון

2. גולן קקון

בעניין:

העוררים

 

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

מדינת ישראל

 

המשיבה

 

 

 

 

החלטה

 

עניינה של בקשה זו בבקשת המבקשים, נאשמים בת"פ 104/03 ביחד עם ת"פ 15/03 של בית משפט המחוזי בחיפה, המוגשת בהתאם להוראות סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב – 1982. המבקשים טוענים כי על התביעה להעביר לעיונם כל חומר שקשור למ"ומ שניהלה המאשימה ו/או המשטרה עם עד המדינה לופטג. לטענת המבקשים עולה מחקירתו של העד, שהחל להעיד בפרשה זו, כי נוהלו עמו ו/או עם פרקליטתו מגעים שונים. לטענת המבקשים מגעים אלו לא תועדו בחומר החקירה שהועבר לעיונם. בהתאם מבקשים הם כי בית המשפט יורה למאשימה להכין רשימה שתפרט את כל הפעולות שבוצעו בעניין המו"מ שנוהל עם לופטג, בטרם הפך לעד מדינה, ותעבירו לעיונם.

 

המאשימה טוענת כי העבירה את כל חומר החקירה לעיונם של ב"כ המבקשים ואין בידיה חומר נוסף. יחד עם זאת לא הבהירה המאשימה בתגובתה אם חומר החקירה שהועבר לב"כ המבקשים כולל תיעוד מלא של המו"מ שנוהל עם לופטג הנ"ל.

 

סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, שענינו עיון בחומר חקירה, קובע כדלקמן:

 

”(א) הוגש כתב אישום בפשע או בעוון, רשאים הנאשם וסניגורו, וכן אדם שהסניגור הסמיכו לכך, או, בהסכמת התובע, אדם שהנאשם הסמיכו לכך, לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום, שבידי התובע ולהעתיקו.

(ב) נאשם רשאי לבקש, מבית המשפט שאליו הוגש כתב האישום, להורות לתובע להתיר לו לעיין בחומר שהוא, לטענתו, חומר חקירה ולא הועמד לעיונו”.

 

                                                                                  (ההדגשה הוספה. ר.ש.)

 

ניתן אם כן לראות כי המחוקק עשה הבחנה בין חומר חקירה שבידי התביעה ובין רשימת כל החומר שנאסף או נרשם בידי הרשות החוקרת, דהינו, יחידת המשטרה או יחידה חוקרת אחרת שביצעה את החקירה של הפרשה נשוא כתב האישום.

 

בבש"פ 2602/96, 3713, נחום זינגר (בן צבי) נ' מדינת ישראל, פ"ד נ' (3),231, עמ' 235-236 נקבע כי :

 

”התביעה חייבת למסור רשימה זאת. החובה נקבעה במפורש חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 19), התשנ"ה - 1995. תיקון זה הוסיף לסעיף 74(א) לחוק, הקובע את זכות הנאשם לעיין בחומר החקירה, את המלים: "וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום". מכאן נובעת החובה של התביעה להציג רשימה זאת בפני הנאשם”.

 

מכאן, שזכותם של המבקשים לקבל לידיהם את הרשימה  שאמורים לערוך המשטרה והגופים החוקרים בשלב החקירה כאשר על הרשימה לפרט כל פעולת חקירה שבוצעה ע"י הרשות החוקרת, לרבות מו"מ עם עדים. חובת התביעה לערוך את הבירור הנדרש עם הגופים החוקרים ולוודא קבלת רשימה כאמור באופן שיבטיח כי לא נעלמה מעיניי התביעה, בשלב הראשון, ובהמשך מעיני ההגנה, כל ראיה שיש בה כדי להשפיע על תוצאות הדיון בכתב האישום.

 

בנסיבות אלו אני מורה כדלקמן:

 

על התביעה לבדוק את עניין ניהול המו"מ עם עד המדינה לופטג  ולברר אם בוצעו פעולות חקירה שלא תועדו בחומר שהועבר לב"כ המבקשים, ואם יש כאלו להכין רשימה כהוראות סעיף 74 לחוק שתפרט את כל אותן פעולות שבוצעו. לשם כך על התובעים המטפלים בתיק לברר עם אלו שערכו את המו"מ עם לופטג אם בוצעו פעולות נוספות על אלו שבמסמכים שכבר הועברו לידי המבקשים. אם לא בוצעו פעולות כאלו וחומר החקירה שהועבר למבקשים משקף את כל הפעולות שבוצעו בעניין המו"מ עם לופטג - יצהיר על כך התובע. אם בוצעו פעולות נוספות, תכין התביעה רשימת פעולות ותעבירן לב"כ הנאשמים.

 

בכל מקרה תכין המאשימה רשימה של ממלאי התפקידים שהיו מעורבים במו"מ עם לופטג ובאו עמו בדברים. הרשימה תועבר לב"כ הנאשמים כך שיוכלו לשקול לזמן כעדים מטעמם את אותם ממלאי תפקידים. בכך יהיה כדי לאזן בין הצדדים וליתן למבקשים את הכלים הנחוצים להם בעניין חקירתו של לופטג הנ"ל והגנת המבקשים.

 

ראה, על דרך ההיקש, את הכללים שפורטו בבש"פ 5856/02, ישראל פרי ואח' נ' מדינת ישראל, תק-על 2002(3), 876.

 

התביעה תשלים את הבדיקה והעברת הרשימה לידי ב"כ המבקשים עד לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד הקבוע להמשך שמיעת עדותו של לופטג הנ"ל.

 

יצוין כי טיעוני הצדדים הוגשו עוד בראשית חודש יולי 04, עקב תקלה במזכירות לא הועבר התיק לעיוני במועד, אלא רק ביום 10/8/04. בנסיבות אלו ניתנת ההחלטה כעת. כדי שלא יעוכב עוד הטיפול בעניינם של המבקשים, ובשים לב לפגרה והיעדרותי בעת הזו מבית המשפט, ניתנת ההחלטה בהעדר הצדדים והיא תועבר אליהם בדחיפות ע"י המזכירות כך שיוכלו לפעול בהתאם ולכלכל צעדיהם.

 

המזכירות תעביר בדחיפות בפקס או בדואר אלקטרוני עותק החלטה זו לב"כ הצדדים ותוודא טלפונית קבלת ההחלטה על ידם.

 

ניתנה היום כ"ה באב, תשס"ד (12 באוגוסט 2004) בהעדר הצדדים.

                                                                                

ר. שפירא, שופט