IAAPA
International Association Against Psychiatric Assault
 (Internationale Vereniging tegen Psychiatrisch Geweld)


Uwe Pankow, the writer of the minutes, puts his signature on them.

Statuten

Inleiding
- Gezien de erkenning van de inherente waardigheid en degelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van demenselijke familie de grondslag van vrijheid, rechtvaardigheiden vrede in de wereld is,
- Gezien de veronachtzaming en minachting voor rechten van demens in barbaarse handelingen hebben geresulteerd die hetgeweten van de mensheid geweld hebben aangedaan,
- en de komst van een wereld waarin mensen vrijheid vanmeningsuiting en geloof en vrijheid van vrees (die bestaat uitvrijheid van willekeurige opsluiting, marteling enwillekeurige moord) en vrijheid van behoefte zullen genietenaan te geven is als hoogste menselijke aspiratie,
- Gezien het essentieel is, wordt een persoon niet gedwongentevluchten als laatste redmiddel tegen tirannie en onderdrukking, datde rechten van de mens door de rechtsstaat worden beschermd,Nemen wij als vertrekpunt van onze acties dewreedheden van de systematische psychiatrie in de gaskamersvan "Aktion T4", die in 1939 als medisch-biologische campagne in Duitsland begon, en werd gevolgd door de uitroeiingskampen in het bezette Polen.

Wij benadrukken dat de schande van die barbaarse handelingen, hetergste geval van dehumanizatie in de geschiedenis en schending vande normen van beschaving, ook de basis voor de VN UniverseleVerklaring van Rechten van de mens van 1948 na de processen vanNeurenberg waren.

1. Naam en zetel
De vereniging wordt gevestigd onder de naam "InternationaleVereniging tegen Psychiatrisch Geweld" (IAAPA) volgens hetburgerlijk recht 60 FF, burgerlijke code (ZGB) met zijn zetel inBazel, Zwitserland.

2. Doel en Middelen
(A) De vereniging heeft ten doel psychiatrischedwangmaatregelen totaal af te schaffen door

a) het bevorderen van de principes van mensenrechten die in deuniversele verklaring van rechten van de mens van de VerenigdeNaties gedateerd 10 december 1948 worden bepaald en andererechtsinstrumenten die verenigbaar zijn met de doelen van dezevereniging.

b) het samenwerken met andere mensenrechtenorganisaties, in hetbijzonder met de Hoge Commissaris voor Rechten van de mens vande Verenigde Naties.

c) het verrichten van al hetgeen verband houdt met deze doelen enprincipes.

(B) De vereniging is een internationale organisatie vanmensenrechten op het gebied van psychiatrische dwang. Wij nodigenalle leden van de menselijke familie uit om de fundamentele rechtenvan zelfbeschikking, vrijheid, en menselijke waardigheid - dat is hetgrondrecht van een "mens" - van personen te erkennen die aanpsychiatrische vervolging, psychiatrische opsluiting en psychiatrischemarteling lijden. In het bijzonder zijn zij die persoonlijkpsychiatrische vervolging, psychiatrische opsluiting en psychiatrischemarteling hebben ervaren welkom om van de vereniging lid teworden.

Wij verklaren, dat
a) Een mens is hij/zij die geboren is uit een ander mens.

b) Er is geen onderscheid mogelijk tussen de fundamentele rechtenvan de éne mens en de ander, ongeacht hoe ongebruikelijk depersoon er uit ziet, denkt, of zich uitdrukt.

c) Wij benadrukken de functie van de artikelen van de VN universeleverklaring van rechten van de mens om de fundamentele rechtenvan de mens te bepalen.

d) Wij verklaren het gebruik van psychiatrisch vocabulaire als smaaden medische laster, biologische- en rassendiscriminatie, vooralwanneer het poogt het gedrag van een persoon toe te schrijven aaneen genetische oorzaak of hersensaandoening.

e) Wij verklaren als vormen van marteling: al psychiatrischevervolging, psychiatrische opsluiting; en psychiatrischedwangbehandelingen die het lichaam schenden, zoals behandelingmet farmaca, electroshock, psycho-chirurgie, fixatie en anderen.Deze zijn constant door mensen over de hele wereld gedefinieerd alsmarteling tijdens het gehele bestaan van de dwangpsychiatrie,ondanks dat zulks persoon geestelijk "incompetent" wordt verklaarddoor medici en/of de procedure door medici wordt aanbevolen ofdoor (para)medici wordt uitgevoerd, en ondanks dat de plaats van deprocedure een "medische instelling" of "ziekenhuis" wordt genoemd.

f) Gebaseerd op de bovengenoemde argumenten verklaren wij datpsychiatrische dwang een vorm van de "vrees" is die in de VNuniversele verklaring van rechten van de mens wordt genoemd. Elkmenselijk wezen heeft het fundamentele recht op vrijheid van vrees.

g) Wij verklaren dat psychiatrie gebaseerd is op dwang, kracht,geweld en misdaad tegen de menselijkheid, gezien het individuen hetbestaan als mens met onvervreemdbare rechten ontzegt, door hetbeschrijven van hun ziel op een biologisch-medische manier als"ziek" en/of het hebben van een biologisch-medische "geestelijkeziekte", waardoor juridisch alle vormen van geweld tegen henworden gerechtvaardigd.

h) Wij ontkennen dat de VN Algemene Vergadering, door dezepsychiatrische biologische rassendoctrine te steunen, het recht heeftom een deel van de menselijke familie uit te sluiten en wij roependaarom op de naties van de wereld om de V.N.- resolutie 46/119van 17 December, 1991te vernietigen. Deze resolutie overtreedt debasisprincipes van de VN universele verklaring van rechten van demens van 1948. Deze resolutie is een aanval op de inherentewaardigheid van alle leden van de menselijke familie en op hungelijke en onvervreemdbare rechten, van vrijheid enrechtvaardigheid.

(C) De vereniging is een democratisch geleid, religieus- enpolitiekneutraal lichaam, tevens is de vereniging gebaseerd op eenanti-Nazi en anti-neo-Nazi tribune. Met "Nazi" wordt bedoeldeen radicalebiologizatie van politiek: het ontkennen van de wettelijkestatusvan "mensheid" van bepaalde groepen in de maatschappij opbasis van biologische gronden.

3. Middelen
Ten gevolge van de doelen van de vereniging, zullen allevereniging-interne discussies, documenten en resoluties in hetEngelsworden gemaakt en, indien nodig, zullen gepubliceerd worden inhet Engels. Zodat geen reis- en verblijfskosten genoodzaaktworden, zullen alle interne discussies, de algemeneledenvergadering, verkiezingen en goedkeuring van resolutiesvia de Internetgeschieden. De daardoor opgelopen Internet kosten zullen door deleden zelf worden gedragen.Gezien de aard van het middel, de Internet, is geheime stemmingniet mogelijk. Om deze doelen na te streven zal de verenigingcontributies van leden evenals donaties en opbrengsten van allerleisoorten tot haar beschikking hebben.

4. Lidmaatschap
Leden van de vereniging kunnen zijn slechts natuurlijke personen diezich legitimeren met een kopie van een persoonlijk document(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en die bereid zijn tecommuniceren via de Internet. Bovendien dienen zij een e-mailadresvoor de gehele duur van lidmaatschap te hebben. De goedkeuringvan nieuwe leden kan op elk moment plaatsvinden. Aanmeldingvoor het lidmaatschap wordt gericht aan het secretariaat, dat hetvoor goedkeuring voorlegt aan de volgende algemeneledenvergadering.

5. Beëindiging van lidmaatschap
Het lidmaatschap beëindigt in elk geval met de dood van het lid of alshij/zij zijn/haar e-mailadres opheft zonder een alternatief teverkrijgen of informeert niet het secretariaat over zijn/haar nieuwe-mailadres. Wanneer zij/hij een nieuw e-mailadres vóór het eind vanhet jaar waarvoor zij/hij reeds heeft betaald verkrijgt en hetsecretariaat daarover informeert, zal haar/zijn lidmaatschapautomatisch hersteld worden. Bovendien is bedanken ten alle tijdenmogelijk en moet schriftelijk worden gericht en per post verzondennaar het secretariaat. In elk van deze gevallen zal de contributie voorhet betreffende jaar niet terugbetaald worden.
Een lid kan door dealgemene ledenvergadering zonder opgave van rede wordenuitgesloten met een resolutie die de uitsluiting bekrachtigt. Vóór eenuitsluiting dient het lid door de algemene ledenvergadering teworden "gehoord." Één reden in het bijzonder, die tot uitsluitingvan de vereniging leidt, is het aan derden verstrekken vanvertrouwelijke gegevens of resoluties van de algemeneledenvergadering.

6. Organen van de vereniging
De organen van de vereniging zijn:
- De algemene ledenvergadering volgens Artikel 7;
- Het secretariaat, dat ook de boekhouding en de financiën zalbeheren
- De voorzitter van de algemene ledenvergadering en zijn/haarplaatsvervanger
- Vertegenwoordigers van de vereniging, wiens mandaat voor elktaak of project door de algemene ledenvergadering zal wordenbepaald en die ook tegenover derden de vereniging zullenvertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers kunnen ookbuitengewoon lid zijn van een commissie die door verenigingsledenin een algemene ledenvergadering wordt gevormd.- Personen die belast worden met de taak om de website van devereniging met het homepageadres te ontwerpen: "www.iaapa.ch" wordt aangewezen als het officiële orgaan voor publicatie.

7. De algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van devereniging. De algemene ledenvergadering vindt minstens één keerper jaar plaats, en bij voorkeur regelmatig meerdere malen per jaar.De algemene ledenvergadering vindt plaats op Internet in eenIAAPA chatroom en de voorbereidingen daarvoor zullen in eenenkel voor leden toegankelijk nieuwsgroep worden gemaakt. Dediscussie over voorstellen zullen plaats vinden op een andere tijd dande stemming daarover. Wegens het bijzondere formaat van dealgemene ledenvergadering via Internet chatroom, zal hetverzamelen van de stemmen op resoluties en eerder besprokenonderwerpen op de agenda geschieden over een periode als nodigdat alle leden de gelegenheid hebben hun stem uit te brengen.

Het secretariaat organiseert de technische vereisten, d.w.z. geslotenchatroom, waarvoor alle leden het noodzakelijke wachtwoord voorhet inloggen ontvangen. Het bepalen van discussieprotocollen enstemmingsprotocollen zal ook behandeld worden door hetsecretariaat.

Voorts door middel van het bovengenoemde wachtwoord, kunnenalle leden een "prikbord" bezoeken op de website van de verenigingvoor het publiceren van verzoeken en agendapunten voor devolgende algemene ledenvergadering, evenals voor kennisnemingvan resoluties van de vorige algemene ledenvergadering. De internenieuwsgroep maakt deel uit van het "prikbord", dat in devoorbereiding voor de algemene ledenvergadering wordtopgenomen. Gedurende zes dagen voor de vastgestelde datum vanstemming worden resoluties, suggesties enz. besproken in dezeinterne nieuwsgroep, zodat op de dag van de stemming geendiscussie meer nodig is gezien die al reeds zal hebben plaatsgevonden. Op de dag van stemming dient de chatroom uitsluitendvoor het verzamelen van de stemmen door de algemeneledenvergadering.

Bovendien zal het secretariaat minstens één keer per jaar eenvolledige lijst van de huidige e-mailadressen van de ledenverstrekken. De leden gaan door hun lidmaatschap accoord metdeze onderlinge e-ailadresuitwisseling en verplichten zich deze e-mailadressen vertrouwelijk te behandelen, niet alleen tijdens hunlidmaatschap maar ook daarna, en na beëindiging van lidmaatschapde lijst en alle exemplaren daarvan te vernietigen.Een resolutie zal ook geldig beschouwd worden buiten een algemeneledenvergadering wanneer alle leden op de meest recente e-maillijstvan het secretariaat per e-mail hun stem uitbrengen naar alle andereleden op dezelfde e-maillijst tijdens een periode van 24 uur na 6dagen van te voren verzocht te zijn hun stem uit te brengen, enminstens 60% van de leden op deze e-maillijst per e-mail naar alleandere leden tijdens een periode van 24 uur na de genoemde zesdagen accoord gaan met de bedoelde resolutie. Deze manier vanstemming buiten de algemene ledenvergadering om geldt niet voorresoluties betreffende statutenwijzigingen, ontbinding van devereniging en ontbinding of fusie van de vereniging.

De agenda voor de volgende algemene ledenvergadering zal op dehomepage van de vereniging worden gepost. De suggesties voor deagenda en de verzoeken aan de algemene ledenvergadering zullenworden goedgekeurd tot zes dagen vóór de algemeneledenvergadering en zullen gepost worden op het "prikbord". Hetposten van de agenda wordt beschouwd als voldoende uitnodigingvoor een algemene ledenvergadering en vereist geen verderegeschreven vorm.

Voor een algemene ledenvergadering met een verzoek om de"ontbinding van de vereniging" of "fusie" moeten alle leden een e-mail van het secretariaat vier weken van te voren met uitnodigingvoor de vermelde algemene ledenvergadering ontvangen, met daarinmelding van de voorgenomen resolutie over ontbinding of fusie.

Binnen de vereniging zal een open discussie van de argumenten en deadviezen voor elke resolutie onder de agendapunten in denieuwsgroep tijdens de 6 dagen vóór de algemene ledenvergaderingen stemming plaatsvinden.
De algemene ledenvergadering heeft inhet bijzonder de volgende bevoegdheden:
- bezwaren tegen de notulen van de vorige algemeneledenvergadering
- goedkeuring van de agenda van de algemene ledenvergadering
- verkiezing van een voorzitter voor de algemene ledenvergaderingvoor een periode van maximaal 2 jaar, waarna herverkiezing mogelijkis.
- verkiezing van het secretariaat voor een periode van maximaal 2jaar, waarna herverkiezing mogelijk is.
- verkiezing en verdeling van mandaten voor anderevertegenwoordigers van de vereniging volgens artikel 6 voor eenperiode van maximaal 2 jaar, waarna herverkiezing mogelijk is.
- het goedkeuren het jaarverslag van het secretariaat;
- het goedkeuren van de jaarrekening, de beleidsnota en de begroting;
- het vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse contributie in hetkader van artikel 10;
- goedkeuring van de organen;
- het vaststellen van reglementen;
- goedkeuring van ontzetting van leden;
- goedkeuring van resoluties over statutenwijzigingen
- goedkeuring van resoluties over datum en tijdstip van devolgende algemene ledenvergadering als verplicht deel van elkealgemene ledenvergadering
- goedkeuring van resoluties over de ontbinding of fusie van devereniging. Dit verzoek moet door de vorige algemeneledenvergadering beslist te zijn.
- goedkeuring van resolutie om een algemene ledenvergadering aante kondigen om over de ontbinding van de vereniging te beslissen
- goedkeuring van resoluties over het gebruik van deliquidatieopbrengst in het geval van de ontbinding van de vereniging.
- alle andere bevoegdheden noodzakelijk voor het uitvoerenvan de zaken van de vereniging.

Elke algemene ledenvergadering is geldig, ongeacht hoeveel ledendeelnemen, indien de datum en het tijdstip tijdens de vorigealgemene ledenvergadering is beslist en op de homepage van devereniging minstens 6 dagen vooraf werd aangekondigd. Dealgemene ledenvergadering waarin de ontbinding of fusie van devereniging wordt gevraagd is slechts geldig wanneer minstens 50%van de leden deelnemen. Alle algemene ledenvergaderingen wordengehouden op de Internet door de voorzitter, of in haar/zijnafwezigheid, haar/zijn plaatsvervanger.

Er zullen notulen van de algemene ledenvergadering en stemmingenworden gemaakt; de resoluties zullen worden gepubliceerd op deIAAPA website. De stemmingsresultaten worden slechts interngepubliceerd. Als binnen een maand na de algemeneledenvergadering geen stemmingen worden betwist, worden deberichten daarover in de interne nieuwsgroep en de notulenvernietigd. Wanneer een lid de uitslag van een stemming betwistworden de gegevens daarover bewaard en niet vroeger vernietigddan de volgende algemene ledenvergadering waarin het besluitdefinitief vastgesteld wordt.

Elk lid in de algemene ledenvergadering heeft één stem.
De goedkeuring van resoluties in de algemene ledenvergaderingvindt met een eenvoudige meerderheid van de geleverde stemmenplaats. Een resolutie betreffende wijziging van de statuten, fusie enontbinding van de vereniging vereist een 80% meerderheid van degeleverde stemmen. Dit geldt ook voor het vaststellen van deprocedure voor fusie of ontbinding van IAAPA

8. De uitvoerende commissie
De uitvoerende commissie bestaat uit één of meerdere personen,namelijk die functionarissen die door de algemene ledenvergaderingworden gekozen, voor een periode van maximaal twee jaar.Herverkiezing is mogelijk. Ten alle tijden zijn tussentijdseverkiezingen mogelijk wanneer een motie van wanvertrouwen wordtbekrachtigd en tegelijkertijd een opvolger wordt gekozen.

De respectieve functionarissen, die de vereniging openbaarvertegenwoordigen, worden gepubliceerd met hun respectiefmandaat en e-mailadres op de IAAPA - homepage. Met dezepublicatie, wordt de machtiging om voor de vereniging teondertekenen, die tot het respectieve mandaat wordt beperkt, geldig.Als verscheidene functionarissen samen het zelfde mandaatontvangen of een commissie vormen, moet de algemeneledenvergadering beslissen wie gemachtigd is om voor de verenigingte ondertekenen en op welke manier.

9. De onderzoekcommissie
De onderzoekcommissie bestaat uit één of twee personen. Eenrechtspersoon, b.v. een vertrouwensbedrijf, kan ook door dealgemene ledenvergadering worden aangewezen om deonderzoekcommissie te zijn. De onderzoekcommissie wordtgekozen voor maximaal twee jaar. Herverkiezing is mogelijk. Bij debenoeming dient de geografische nabijheid van het secretariaat inacht te worden genomen. Één keer per jaar brengt deonderzoekcommissie een rapport uit aan de algemeneledenvergadering. Tijdens het jaar kan het op elk moment toegangtot de boekhouding van de vereniging eisen.

10. De contributie en wettelijke aansprakelijkheid
De jaarlijkse contributie wordt door de algemene ledenvergaderingbepaald voor maximaal een jaar. De jaarlijkse contributie bedraagtniet meer dan 100 Zwitserse Franken per lid.De vereniging is aansprakelijk slechts tot de hoogte van het som vanzijn kapitaal. Persoonlijke aansprakelijkheid van individuele leden isuitgesloten.

11. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt gelijk het kalenderjaar

12. Ontbinding van de vereniging
In het geval van ontbinding beslist de algemeneledenvergadering over de bestemming van een eventueel batigliquidatieopbrengst zoveel mogelijk in overeenstemming met hetdoel van de vereniging. De distributie van deze opbrengst onder deleden is in dit verband niet toegestaan. Bij uitblijven van eenbeslissing van de algemene ledenvergadering wordt de opbrengsttoegewezen aan de Hoge Commissaris voor Rechten van de Mensvan de Verenigde Naties.

13. De inwerkingtreding van de statuten
Deze statuten zullen ter gelegenheid van de algemeneledenvergadering van de stichters van 21 oktober 2002 worden vastgesteld en zullen onmiddellijk uitgevoerd worden.

De algemene ledenvergaderingsmoderator tijdens de Algemene

Vergadering van de stichters: Peter Zihlmann

De schrijver van de notulen: Uwe Pankow

De andere mede-oprichter

HOME

Impressum + Datenschutz: International Association Against Psychiatric Assault
Spechtweg 1, 4125 Riehen, Switzerland