IAAPA
Statuty Stowarzyszenia
„International Association Against Psychiatric Assault” (IAAPA)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przeciwko Przemocy Psychiatrycznej


Uwe Pankow, the writer of the minutes, puts his signature on them.

Statuty

Preambuła

- Ponieważ uznanie równości i nienaruszalnej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej stanowią podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie,
- ponieważ nie uznawanie, lekceważenie i pogarda wobec praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które oburzeniem wypełniają sumienie ludzkości,
- ponieważ ogłoszono, iż najwyższą aspiracją człowieka jest świat, w którym ludzie cieszą się wolnością słowa i przekonań oraz są wolni od strachu (czyli wolność od arbitralnych aresztowań, tortur i śmierci) i niedostatku,
- ponieważ niezbędne jest chronienie praw człowieka na bazie obowiązujących praw tak, aby człowiek nie był zmuszony do odwołania się do ostatniego resortu, jakim jest bunt przeciwko tyranii i uciskowi,
obieramy za punkt odniesienia naszych działań masowe okrucieństwa „Akcji T4”, systematyczne masowe mordy psychiatryczne w komorach gazowych, które rozpoczęły się w 1939 roku jako lekarska kampania medyczno-biologiczna w Niemczech, kontynuowane następnie w obozach zagłady w okupowanej Polsce.
 Podkreślamy, że zwalczenie/pokonanie tych barbarzyńskich aktów, najgorszych w historii dehumanizacji i łamiących podstawowe normy społeczne, stanowiło po procesach w Norymberdze w 1948 roku podstawę dla Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

1. Nazwa i lokalizacja
Pod nazwą "International Association Against Psychiatric Assault " (Międzynarodowe Stowarzyszenie Przeciwko Przemocy Psychiatrycznej) rozumie się Stowarzyszenie w rozumieniu art. 60 i następnych Kodeksu cywilnego (ZGB /=szwajcarski Kodeks cywilny/) z siedzibą w Bazylei, w skrócie IAAPA.

2. Cele
(A) Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem ludzi, którzy postawili sobie za cel zniesienie psychiatrycznych środków przymusu poprzez:
a) propagowanie zasad praw człowieka, określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z dn. 10.12.1948 lub inne narzędzia praw człowieka, które są zgodne z celami Stowarzyszenia.
b) współpracę z organizacjami praw człowieka, w szczególności z Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.
c) inne projekty, wspierające te cele i zasady.

(B) Stowarzyszenie jest międzynarodową organizacją praw człowieka, działającą w zakresie przymusu psychiatrycznego. Apelujemy do wszystkich członków społeczności o uznanie podstawowego prawa do samostanowienia, wolności i godności ludzkiej – co jest statusem prawnym człowieka - wobec ludzi, którzy cierpią na skutek prześladowań psychiatrycznych, więzienia ich i stosowania wobec nich psychiatrycznych tortur. Do Stowarzyszenia mogą dołączyć w szczególności osoby, które doświadczyły prześladowań, tortur psychiatrycznych i psychiatrycznego więzienia z pierwszej ręki.

Oświadczamy, że:
a) osoba rodzi się z innej osoby;

b) nie da się odróżnić praw człowieka wobec jednej osoby od tych samych praw wobec innej osoby, bez względu na to, jak niezwykły ma wygląd, jak myśli czy w jakikolwiek sposób swoje myśli wyraża;

c) niniejszym podkreślamy, że bazą do określania podstawowych praw człowieka są artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ;

d) niniejszym oświadczamy, iż używanie psychiatrycznej terminologii uważamy za medyczne zniesławienie i biologiczno-rasistowską dyskryminację, szczególnie jeśli chodzi o określanie zachowań człowieka jako „chorobę” genetyczną lub umysłową;

e) niniejszym oświadczamy, iż za rodzaj tortur uważamy: prześladowanie psychiatryczne, przymusowe zamknięcia w psychiatrii oraz przymusowe okaleczanie ciała - poprzez stosowanie leków psychotropowych, elektrowstrząsów, psychochirurgii, fiksacji i inne. Środki te od początku przymusu psychiatrycznego ciągle i na całym świecie były i są opisywane jako tortury, niezależnie od tego, czy ktoś został określony przez personel medyczny jako "niezdolny", środki te były zarządzone i wykonane przez personel medyczny, a miejscem tej czynności były placówki medyczne, zwane „szpitalem”.
f) W oparciu o powyższe argumenty określamy niniejszym środki przymusu psychiatrycznego jako narzędzia, wywołujące strach ( "Fear") według definicji zawartej w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Każdy ma prawo do wolności od strachu.

g) Uznajemy szpitale psychiatryczne, które opierają się na przymusie i przemocy jako zbrodnię przeciwko ludzkości, ponieważ pozbawiają one indywidua statusu człowieka i jego niezbywalnych praw, poprzez traktowanie duszy człowieka w sposób biologiczno-medyczny jako „chorą”, mówiąc o biologiczno-medycznej „chorobie psychicznej” i uzasadniając w ten sposób prawnie wszystkie środki przemocy wobec nich.

h) Zaprzeczamy, jakoby zgromadzenie państw członków ONZ miało prawo do wyłączenia niektórych członków wspólnoty ludzkiej z bycia uznanym jako człowiek, popierając psychiatryczną biologiczno-rasistowską doktrynę. Dlatego apelujemy do narodów świata o zniesienie rezolucji ONZ nr 46/119 z dnia 17 grudnia 1991. Rezolucja ta narusza podstawowe zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1948 roku. Rezolucja ta jest obrazą godności wszystkich członków wspólnoty ludzkiej oraz ich równych i niezbywalnych praw, na zasadzie i w oparciu o prawo do wolność i sprawiedliwości.

(C) Stowarzyszenie jest zorganizowane demokratycznie, religijnie i politycznie neutralne, ale bazuje na stanowisku antyhitlerowskim i anty-neonazistowskim. Termin "nazizm" rozumiany jest tu jako  radykalna biologizacja polityki: że pewnym grupom w społeczeństwie kwestionuje się ich statut prawny z uwagi na ich biologiczny przydział.

3. Środki
Aby realizować obrane cele, wszystkie dyskusje Stowarzyszenia są prowadzone w języku angielskim (Sekcja Polska IAAPA w jęz. polskim oprócz spotkań na szczeblu Zgromadzenia Ogólnego IAAPA), wnioski, decyzje oraz ich ewentualne publikowanie również podejmowane są w jęz. angielskim. Aby uniknąć kosztów podróży, wszystkie wewnętrzne dyskusje Stowarzyszenia oraz uchwały Zgromadzeń Ogólnych organizowane są za pośrednictwem komunikacji internetowej. Wynikające przy tym koszty za korzystanie z internetu są ponoszone przez uczestniczących członków indywidualnie. Biorąc pod uwagę, iż komunikacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu, nie ma w zasadzie tajnych głosowań.

Aby realizować założone cele, Stowarzyszenie dysponuje składkami członków oraz darowiznami i innymi dochodami wszelkiego rodzaju.

4. Członkostwo
Członkostwo jest otwarte tylko do osób, których tożsamość zostanie stwierdzona na podstawie kopii dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy) i są gotowe do komunikowania się z innymi członkami Stowarzyszenia za pośrednictwem Internetu. Ponadto na czas trwania członkostwa jest absolutnie konieczne utrzymywanie adresu e-mail.
Wnioski o przyjęcie na członka Stowarzyszenia można składać w dowolnym czasie w sekretariacie, który przedłoży je do zatwierdzenia na następnym Zgromadzeniu Ogólnym.

5. Rozwiązanie członkostwa
Członkostwo wygasa w przypadku śmierci członka, lub gdy zlikwiduje on swój adres e-mail bez poinformowania sekretariatu o zastąpieniu go nowym. Jeżeli członek przed końcem roku, w którym zapłacił składkę członkowską, poinformuje o nowym adresie e-mail i przekaże go do wiadomości sekretariatu, członkostwo zostanie przywrócone automatycznie.
Ponadto wystąpienie ze Stowarzyszenia możliwe jest w każdym czasie. Rezygnacja ma być przesłana w formie pisemnej na adres Sekretariatu. We wszystkich tych przypadkach nie będzie zwracana składka za rok bieżący.
 Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia przez Zgromadzenie Ogólne bez podania przyczyn w decyzji o wydaleniu. Przed wykluczeniem członka należy się mu przesłuchanie.
Jednym z konkretnych powodów wykluczenia ze Stowarzyszenia jest transfer danych lub ujawnienie decyzji podjętych przez Zgromadzenie Ogólne, przy których ustalono ich poufność.

6. Organy Stowarzyszenia
Organami Stowarzyszenia są:
- Zgromadzenie Ogólne w formie określonej w artykule 7.
- Sekretariat, który prowadzi również dział księgowości i zarządza kasą Stowarzyszenia.
- Koordynator(ka) Zgromadzenia Ogólnego i jego zastępcy.
- W zakresie poszczególnych projektów i zadań - Reprezentanci Stowarzyszenia, którzy reprezentują je na zewnątrz zgodnie ze specyfiką mandatu, udzielonego im przez Walne Zgromadzenie. Reprezentantami mogą być również pełnomocnicy, członkowie komisji utworzonych przez Zgromadzenie Ogólne.
- Webmaster(ka) strony internetowej Stowarzyszenia www.iaapa.ch, zaprojektowanej jako własny organ prasowy.

7. Zgromadzenie Ogólne
Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Zgromadzenie Ogólne odbywa się co najmniej raz w roku, docelowo jednak ma się odbywać wiele regularnych spotkań rocznie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się na czacie internetowym IAAPA i są przygotowywane przez wewnętrzne tak zwane "grupy dyskusyjne". Dyskusje i głosowania nad decyzjami Zgromadzenia Ogólnego odbywają się oddzielone w czasie. Wyjątkowy kształt Zgromadzenia Ogólnego, które odbywa się za pośrednictwem internetu w pokoju czatowym sprawia, że są one zgromadzeniami w celu przegłosowania wcześniej przedyskutowanych wniosków i tematów.

Sekretariat organizuje niezbędne warunki techniczne na stronie Stowarzyszenia, a więc zamknięty pokój do rozmów, do których wszyscy członkowie otrzymują hasło dostępu i gwarantują protokołowanie głosowań oraz rozmów na czacie.

Ponadto członkowie otrzymują chroniony tym samym hasłem dostęp do tzw. „tablicy ogłoszeń” na stronie Stowarzyszenia, do której stały dostęp mają wszyscy członkowie, aby umożliwić w ten sposób wewnętrzne opublikowanie składanych wniosków i tematów na następne Zgromadzenie Ogólne. Część "tablicy ogłoszeń" jest przeznaczona dla wewnętrznej grupy dyskusyjnej w ramach spotkań przygotowawczych przed Zgromadzeniem Ogólnym.
Na 6 dni przed głosowaniem omawiane są w tej grupie dyskusyjnej (ogólnie dostępnej dla członków Stowarzyszenia) wnioski, propozycje, sugestie itd., aby w dniu głosowania przeprowadzić już tylko samo głosowanie, uznając tematy za przedyskutowane w otwartej dyskusji. Pokój czatowy w dniu głosowania służy więc przede wszystkim organizacji postanowień Zgromadzenia Ogólnego poprzez głosowanie nad wnioskami itp.
 W uzupełnieniu, co najmniej raz w roku, przez Sekretariat udostępniana jest wszystkim członkom Stowarzyszenia kompletna i aktualna lista adresów e-mail członków Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia poprzez przystąpienie do IAAPA wyrażają zgodę na wymianę adresów e-mail w obrębie listy członków i zobowiązują się do poufnego traktowania tej listy nie tylko w okresie ich członkostwa, ale także po rezygnacji z niego, w tym wypadku łącznie ze zniszczeniem jej i wszystkich jej kopii.
Decyzja ważna jest również bez posiedzenia, jeżeli została podjęta zgodnie z zasadami opisanymi tutaj, jeżeli wszystkim członkom z rozesłanej przez sekretariat 6 dni przed głosowaniem aktualnej listy adresów e-mail przesłany został wniosek postanowienia i odpowiedzieli oni potwierdzająco w sprawie danego projektu w 60% liczby członków, i w ciągu 24 h po okresie 6 dni, rozsyłając swoje potwierdzenie do wszystkich członków, figurujących na liście adresów e-mail. Decyzje w sprawie statutów, rozwiązania IAAPA lub połączenia z inną organizacją, są wyłączone z tego postanowienia.

Termin następnego Zgromadzenia Ogólnego upubliczniany jest na stronie internetowej Stowarzyszenia, propozycje i wnioski do porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego są przyjmowane do 6 dni przed Zgromadzeniem Ogólnym na "tablicy ogłoszeń" na stronie Stowarzyszenia i jednocześnie w tej formie podane są do wiadomości. Publikacja ta jest uznana za wystarczającą formą zaproszenia na Zgromadzenie Ogólne i nie wymagane jest dalsze powiadomienie pisemne.

Na spotkaniu z punktem porządku obrad "Rozwiązanie Stowarzyszenia” lub „Połączenie z inną organizacją”, sekretariat, decyzją poprzedniego Zgromadzenia Ogólnego, musi rozesłać cztery tygodnie wcześniej do wszystkich członków e-mail z zaproszeniem do nadchodzącego posiedzenia, które ostatecznie może być rozwiązaniem Stowarzyszenia. Na 6 dni przed głosowaniem członków Zgromadzenia Ogólnego odbywa się wewnątrz Stowarzyszenia dyskusja w grupie roboczej i ustosunkowanie się do argumentów, i opinii.

Zgromadzenie Ogólne ma następujące kompetencje:
- zastrzeżenia do protokołu z ostatniego posiedzenia;
- podejmowanie decyzji o porządku obrad;
- wybór kierownictwa Zgromadzenia na maksymalnie 2 lata, z możliwością ponownego wyboru;
- wybór Sekretariatu na maksymalnie 2 lata, z możliwością ponownego wyboru.
- wybór i przyznawanie mandatów reprezentantom Stowarzyszenia, zgodnie z artykułem 6. na maksymalnie 2 lata, z możliwością ponownego wyboru;
- przyjęcie rocznego sprawozdania Sekretariatu;
- przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania audytorów, jak i przyjęcia budżetu;
- ustala składkę członkowską na zasadzie pkt. 10.;
- absolutorium instytucji;
- przyjęcie przepisów;
- podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia;
- podejmowanie decyzji w sprawie poprawek do statutów;
- podejmowanie decyzji o czasie i terminie następnego Zgromadzenia Ogólnego jako obligatoryjny element każdego spotkania do momentu
- podjęcia decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub połączenia go z inną organizacją; wniosek ten musi być podjęty przez poprzednie Zgromadzenie Ogólne;
- podejmowanie decyzji o powołaniu Zgromadzenia Ogólnego, które może podjąć decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
- podejmowanie decyzji w sprawie wykorzystania masy upadłościowej w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia;
- i wszystkie inne upoważnienia, które są niezbędne do zarządzania Stowarzyszeniem.

Każde Zgromadzenie Ogólne, którego data ustalona została podczas ostatniego posiedzenia i została opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia co najmniej 6 dni wcześniej, ma kworum niezależnie od liczby uczestniczących w nim członków. Zgromadzenie Ogólne, które ma głosować nad rozwiązaniem Stowarzyszenia lub połączenia z inną organizacją ma kworum tylko przy udziale co najmniej 50% członków. Wszystkim Zgromadzeniom Ogólnym przewodniczy w internecie kierownik Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności zastępca.

Ze Zgromadzenia Ogólnego prowadzony ma być protokół rozmowy czatowej oraz protokół głosowania, decyzje Zgromadzenia mają być opublikowane na stronach internetowych IAAPA, a wyniki głosowania opublikowane do wglądu wewnętrznego członków. Jeżeli w terminie jednego miesiąca od opublikowania nie zostanie zaskarżone żadne z postanowień Zgromadzenia, zarówno wewnętrzne protokoły grup dyskusyjnych, rozmów czatowych, jak też protokoły głosowań powinny one być zniszczone. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu choćby prze jednego członka Stowarzyszenia wobec postanowień Zgromadzenia, protokołowi z rozmowy czatowej lub protokołowi  głosowania, protokoły te nie mogą być zniszczone co najmniej do następnego posiedzenia, a Zgromadzenie Ogólne decyduje o długości ich przechowywania.

Każdy członek ma jeden głos na Zgromadzeniu Ogólnym.
Podejmowanie decyzji na Zgromadzeniu Ogólnym odbywa się zwykłą większością oddanych głosów. Decyzje w sprawie zmiany statutów, rozwiązania Stowarzyszenia lub połączenia go z inną organizacją, potrzebują większości 80% oddanych głosów. Statuty te, niezbędne w przypadku rozwiązania IAAPA lub połączenia z inną organizacją, są tylko wtedy wymienialne, jeżeli zachowane są te same warunki, jak w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia lub połączenia go z inną organizacją.

8. Zarząd
Zarząd składa się z jednej lub kilku osób. Składa się z funkcjonariuszy wybranych przez wszystkich członków i sprawuje swoją funkcję przez co najmniej 2 lata. Możliwy jest ponowny wybór tego samego zarządu. Przedterminowe pozbawienie funkcji zarządu, jak też jego rezygnacja są możliwe w każdej chwili, ale tylko przez konstruktywne votum zaufania, więc jednoczesnego wyboru jego następcy.

Funkcjonariusze, którzy reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz, wymienieni są na stronie głównej IAAPA wraz z określonym mandatem oraz ich adresem e-mail.
Publikacją tą potwierdza się pełnomocnictwo funkcjonariusza w zakresie nadanego mu przez Stowarzyszenie mandatu. W przypadku, kiedy ten sam mandat udzielony zostanie kilku osobom lub tworzą one komisję, o organie normalizacji musi wtedy zadecydować Zgromadzenie Ogólne podczas nadawania mandatu.

9. Komitet rewizyjny
Komitet rewizyjny składa się z jednej lub dwóch osób. Może to być również osoba prawna, jak np. kancelaria powiernicza, którą wyznacza Zgromadzenie Ogólne.
Audytorzy są wybierani na okres dwóch lat z możliwością ponownego wyboru. Przy wyborze należy zwrócić uwagę na bliskość geograficzną do sekretariatu Stowarzyszenia.
Raz w roku audytor przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu swoje sprawozdanie. W ciągu roku audytorzy mogą bez zapowiedzenia dokonywać wglądu w księgi rachunkowe Stowarzyszenia.

10. Opłata członkowska i odpowiedzialność
Roczne składki członkowskie są ustalane przez Zgromadzenie Ogólne maksymalnie raz na rok. Opłata członkowska nie może przekraczać CHF 100,- (franki szwajcarskie).
Za zobowiązania Stowarzyszenia odpowiedzialność ponosi jedynie kapitał Stowarzyszenia. Wszelka odpowiedzialność osobista członków Stowarzyszenia jest wykluczona.

11. Rok działalności Stowarzyszenia
Rok działalności Stowarzyszenia jest identyczny z rokiem kalendarzowym.

12. Rozwiązanie Stowarzyszenia
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzję w sprawie wykorzystania wszelkiej masy upadłościowej, która przekazana może być wyłącznie instytucji o takiej samej lub podobnej działalności. Dystrybucja masy upadłościowej wśród członków Stowarzyszenia jest wykluczona. Jeżeli nie zostanie podjęta decyzja w tym zakresie, wpływy należy przekazać Wysokiemu Komisarzowi ds. Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

13. Data wprowadzenia w życie statutów
Statuty te powstały i zostały przyjęte w związku z zebraniem założycielskim, które odbyło się 21. października 2002 roku i zostają wprowadzone w życie niezwłocznie.

Kierownik posiedzenia inauguracyjnego: Peter Böhler

Sekretarz: Uwe Pankow

Inni członkowie-założyciele

HOME

Impressum + Datenschutz: International Association Against Psychiatric Assault
Spechtweg 1, 4125 Riehen, Switzerland